Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Hoex Systems B.V, gevestigd te Oostrum, gemeente Venray aan  de Franklinstraat 1  

1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder  

a. Hoex Systems: de besloten vennootschap Hoex Systems B.V., gevestigd te Oostrum,  gemeente Venray.  

b. Opdrachtgever: eenieder die met Hoex Systems een overeenkomst heeft gesloten  danwel aan Hoex Systems een offerte heeft gevraagd danwel inlichtingen heeft  ingewonnen omtrent de diensten en werkzaamheden van Hoex Systems.  

c. Aanbieding: een aanbieding c.q. offerte van Hoex Systems gericht op het sluiten van  een overeenkomst, danwel enige andere informatie welke door Hoex Systems is  verstrekt.  

d. Opdracht: de ingevolge een aanbieding/offerte met Hoex Systems gesloten  overeenkomst terzake een door Hoex Systems te verrichten prestatie.  

e. Meerwerk: alle werkzaamheden en leveranties danwel wijzigingen in de uitvoering  zijdens Hoex Systems, welke niet in de aanbieding/offerte danwel in de met Hoex  Systems gesloten overeenkomst zijn begrepen, indien en voor zover deze voor Hoex  Systems kostenverhogend zijn.  

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden  

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van,  overeenkomsten met en uitvoering van overeenkomsten door Hoex Systems.  b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn voor Hoex Systems slechts bindend  indien zij schriftelijk door Hoex Systems zijn bevestigd. Eventueel schriftelijk door  Hoex Systems bevestigde afwijkingen gelden enkel en alleen op het uitdrukkelijk  genoemde afwijkend onderdeel en laten voor het overige de toepasselijkheid van de  onderhavige algemene voorwaarden onverlet.  

c. Indien één of meerdere bepalingen uit onderhavige algemene voorwaarden nietig zijn  of vernietigbaar geacht worden, dan blijven de overige bepalingen van deze  algemene voorwaarden geheel van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q.  vernietigde bepalingen zullen Hoex Systems en de opdrachtgever alsdan nieuwe  bepalingen overeenkomen welke zo dicht mogelijk aansluiten bij het doel en de  strekking van de oorspronkelijke bepaling.  

3. Aanbiedingen/offertes 

a. Toezending door Hoex Systems van aanbiedingen en/of documentatie verplicht Hoex  Systems niet tot het sluiten van een overeenkomst. Alle aanbiedingen/offertes van  Hoex Systems zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld en deze zijn –  behoudens eerdere herroeping – geldig tot 30 dagen na het uitbrengen daarvan.  

b. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand zodra de door Hoex Systems aan de  opdrachtgever verzonden getekende opdrachtbevestiging, door de opdrachtgever  eveneens getekend is geretourneerd en door Hoex Systems retour is ontvangen.  Indien echter niet uiterlijk binnen acht dagen na verzending door Hoex Systems, deze  door opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging door Hoex Systems retour is  ontvangen, vervalt alles en is er geen overeenkomst tot stand gekomen. Indien de opdrachtgever bij ondertekening van de opdracht enige wijziging aanbrengt is Hoex  Systems daaraan niet gebonden. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen door de  opdrachtgever, op straffe van verval, schriftelijk binnen de genoemde termijn van acht  dagen aan Hoex Systems kenbaar te worden gemaakt.  

c. Voorafgaand aan de opdrachtverstrekking draagt de opdrachtgever er zorg voor dat  hij tijdig alle noodzakelijke danwel nuttige informatie – hemzelf of derden betreffend –  aan Hoex Systems verstrekt zodat Hoex Systems de werkzaamheden op de juiste wijze  en adequaat kan begroten voor de definitieve prijsvorming van de overeenkomst.  

4. Documenten en overige verstrekkingen opdrachtgever 

a. De opdrachtgever draagt zorg dat Hoex Systems tijdig kan beschikken over de  publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die voor het verrichten van de  werkzaamheden door Hoex Systems vereist zijn, alsmede over het gebouw, het terrein  of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd met inbegrip van  voldoende gelegenheid voor aanvoer/opslag en/of afvoer van bouwstoffen en  hulpmiddelen, alles in zodanige staat de Hoex Systems haar werkzaamheden  onbelemmerd kan opstarten en ongehinderd in de overeengekomen tijdspanne in  één doorlopend uitvoeringsproces kan voltooien.  

b. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de werkzaamheden van Hoex Systems zich  richten op het uitvoerend bouwbedrijf op het gebied van de burgerlijke- en  utiliteitsbouw. Voor zover van Hoex Systems enige bemoeienis wordt gevraagd met  het aanvragen van de vereiste overheidsvergunningen beperkt zich deze activiteit van  Hoex Systems tot het verrichten van administratieve handelingen doch Hoex Systems  wordt nimmer verantwoordelijk voor de daadwerkelijke verkrijging van die  vergunning(en) en Hoex Systems is terzake dan ook nimmer aansprakelijk.  

c. Eventuele tekeningen, bestek en verdere technische documenten ten behoeve van de  door Hoex Systems te leveren prestatie worden door de opdrachtgever aangeleverd.  Voor zover Hoex Systems tekeningen en technische documenten verzorgt, zijn deze  alléén gericht op de technische en uitvoeringsgerichte aspecten van de door Hoex  Systems te leveren prestatie en niet op de publiekrechtelijke eisen en  randvoorwaarden, welke geheel onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever  vallen. Desnodig zal de opdrachtgever ten aanzien van dit laatste aspect voor zijn  rekening adviseurs dienen in te schakelen.  

d. Alle door Hoex Systems bij de aanbieding/offerte verstrekte tekeningen en gegevens,  zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk.  Alle documentatie welke door opdrachtgever van of via (de diensten van) Hoex  Systems wordt verkregen, blijft eigendom van Hoex Systems en deze mag zonder  schriftelijke toestemming van Hoex Systems niet aan derden worden doorgegeven of  ter inzage worden verstrekt.  

e. Indien het vervaardigen door of zijdens Hoex Systems van tekeningen, andere  ontwerpstukken, berekeningen en soortgelijke documentatie niet tot een opdracht  aan Hoex Systems leidt, is Hoex Systems bevoegd de daaraan verbonden kosten m.i.v.  de eigen werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

5. Omvang werkzaamheden 

a. De overeenkomst met Hoex Systems omvat de uitvoering van de werkzaamheden  zoals deze in de aanbieding/offerte danwel (nader) in de overeenkomst staan  omschreven.  

b. Eventuele verdere diensten waaronder bemoeienissen met de aanvragen voor  vergunningen en subsidies vallen niet onder het aangenomen werk; deze zullen door  Hoex Systems afzonderlijk in rekening worden gebracht tenzij deze uitdrukkelijk en  met zoveel woorden in de offerte dan wel (nader) in de overeenkomst staan  omschreven.  

c. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem  voorgeschreven constructies en werkwijzen alsmede voor de door of namens hem  gegeven orders en aanwijzingen.  

d. Hoex Systems staat binnen de hierboven sub a tot en met c aangegeven kaders in  voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden en leveringen, met dien verstande  dat indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat aanpassingen  noodzakelijk danwel wenselijk zijn, Hoex Systems de bevoegdheid heeft om naar  eigen inzicht de uitvoering te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot  prijsaanpassing, mits daarbij tenminste kwalitatief een gelijk eindresultaat wordt  bereikt.  

e. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de bodemgesteldheid. Indien  de tijdens de uitvoering blijkende toestand afwijkt van die welke Hoex Systems  redelijkerwijs had mogen verwachten, daaronder begrepen de afwezigheid van  bodemverontreiniging, heeft Hoex Systems het recht de meerdere door die afwijking  veroorzaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.  

f. Indien door de opdrachtgever bouwstoffen of hulpmiddelen ter beschikking worden  gesteld en deze gebreken vertonen, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de  daardoor veroorzaakte schade. Tevens is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle  schade als gevolg van de door hem danwel in zijn opdracht door derden uitgevoerde  werkzaamheden of verrichte leveringen.  

g. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoren de navolgende  werkzaamheden, leveringen en voorzieningen niet tot de verplichtingen van Hoex  Systems doch draagt de opdrachtgever daar zorg voor:  

  • grond, bestratings-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, beton-, timmer-,  stucadoors-, schilders-, en stofferingswerk of andere bijkomende werken van  welke aard dan ook;  
  • meerdere hulp voor het verplaatsen van stukken welke stukken redelijkerwijs  niet door twee mensen te hanteren zijn;  
  • het tijdens de duur van het werk, in de directe nabijheid van het uit te voeren  werk, ter beschikking stellen van een droge, verwarmde, verlichte en  afzonderlijk afsluitbare ruimte van voldoende omvang, zodat deze kan dienen  als onderkomen voor het personeel van Hoex Systems, met inbegrip van  toiletgelegenheid én voor het opslaan van de te verwerken materialen,  gereedschappen en persoonlijke eigendommen; 
  • aansluitingsmogelijkheid voor elektrische machines, verlichting, verwarming,  gas, leidingwater en rioolafwatering; de kosten van verbruik zijn voor rekening  van opdrachtgever.  

h. Opdrachtgever erkent het belang van Hoex Systems om de overeengekomen  werkzaamheden in één doorlopend uitvoeringsproces onbelemmerd te kunnen  verrichten. Hoex Systems hoeft – behoudens expliciet andersluidende schriftelijke  afspraak – geen werkzaamheden van derden toe te staan. Een eventuele toestemming  daarvoor kan door Hoex Systems te allen tijde worden ingetrokken.  

i. Indien niettemin op basis van door Hoex Systems gegeven toestemming  werkzaamheden door de opdrachtgever danwel door derden geschieden, rust op  Hoex Systems geen coördinatieverplichting en het tegendeel daarvan mag niet  worden afgeleid uit eventuele feitelijke door Hoex Systems gemaakte werkafspraken;  Hoex Systems is nimmer aansprakelijk voor schadelijke gevolgen van slechte of het  ontbreken van coördinatie doch kan in tegendeel zelf haar eventuele daaruit  voortvloeiende schade op de opdrachtgever verhalen.  

6. Meer-/minderwerk  

a. De prijsvorming is gebaseerd op de door Hoex Systems aangeboden c.q. met Hoex  Systems overeengekomen werkzaamheden en leveringen.  

b. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats in geval van wijzigingen in de door  Hoex Systems te verrichten werkzaamheden en/of leveringen danwel in de  uitvoeringswijze van het werk. Dergelijke wijzigingen zullen schriftelijk worden  overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van  Hoex Systems en van de opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk  onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijzigingen  op degene die de aanspraak maakt. Hoex Systems hoeft zodanig bewijs echter niet bij  te brengen wanneer de opdrachtgever de noodzaak tot de prijsverhoging uit zichzelf  redelijkerwijs had moeten begrijpen.  

c. Door Hoex Systems te maken meerdere kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar  schuld om, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Hiervan is in  ieder geval sprake als de werkzaamheden buiten de schuld van Hoex Systems om  worden verzwaard danwel wanneer er overheidsvoorschriften van kracht zijn  geworden die tot een aanpassing van de prestatie leiden.  

d. Verrekening van meer- en minderwerk vindt voorts plaats in geval van afwijkingen van  de bedragen van stelposten en van verrekenbare hoeveelheden. Bij de ten laste van  stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Hoex Systems berekende  prijzen respectievelijk door haar gemaakte kosten, te verhogen met een  aannemersvergoeding van 10%.  

e. In geval van meerwerk is Hoex Systems bevoegd om – tenzij uit haar meerwerkofferte  een andere regeling blijkt – 50% van betreffende meerwerkpost vóór uitvoering te  factureren. Het resterende deel van de meerwerkpost zal door Hoex Systems hetzij  terstond na gereedkomen van het meerwerk, hetzij bij de eindafrekening van het werk  worden gefactureerd.  

f. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van het reeds  verrekende en nog te verrekenen meer-/minderwerk per saldo leidt tot een minderwerkbedrag ten opzichte van de oorspronkelijke aanneemsom, heeft Hoex  Systems recht op een bedrag gelijk aan 15% van bedoeld saldo minderwerk.  

7. Bouwtijd 

a. Onder bouwtijd wordt verstaan de in de aanbieding/offerte danwel overeenkomst  bepaalde termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd. Deze  overeengekomen bouwtijd geldt steeds als een streeftermijn c.q. streefdatum en geldt  nimmer als fatale (verzuim)termijn. Wijziging daarin kan door Hoex Systems naar  bevind en behoefte plaatsvinden. Dit geeft nimmer enige aanspraak van  opdrachtgever jegens Hoex Systems.  

b. De bouwtijd gaat in op de datum die als startdatum tussen partijen is  overeengekomen. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Hoex Systems tijdig vóór  de startdatum kan beschikken over het bouwterrein, de vergunningen, tekeningen en  overige door opdrachtgever te verrichten verstrekkingen.  

c. Voor zover niettemin, in afwijking van het bepaalde hierboven sub a, enige termijn  tussen partijen alsnog – mits schriftelijk – als bindend wordt vastgelegd, heeft Hoex  Systems recht op verlenging van zodanige termijn in geval van overmacht danwel  vertraging door oorzaken die aan de opdrachtgever zijn toe te rekenen. In geval –  behoudens bedoeld recht op bouwtijdverlenging – zodanige strikt afgesproken  bouwtijd door Hoex Systems wordt overschreden, zal door Hoex Systems aan de  opdrachtgever ten titel van gefixeerde schadevergoeding € 100,00 per werkdag  verschuldigd zijn.  

8. Oplevering 

a. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien de door Hoex Systems te verrichten  werkzaamheden en leveringen gereed zijn en op de dag dat het werk ter beschikking  van de opdrachtgever kan worden gesteld. Hoex Systems zal die datum tijdig tevoren  aan de opdrachtgever melden.  

b. Voor het werk geldt – behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding – een  onderhoudstermijn van 30 dagen. Restpunten die gevoeglijk in de onderhoudstermijn  kunnen worden hersteld, kunnen geen reden zijn voor de opdrachtgever om de  oplevering te weigeren. Ook eventueel door derden nog te verrichten  werkzaamheden kunnen aan de oplevering niet in de weg staan.  

c. Voorts wordt het werk geacht te zijn opgeleverd indien dit door de opdrachtgever in  gebruik wordt genomen, hieronder mede te verstaan ten behoeve van diens eigen  afbouw- of andere werkzaamheden van derden. De dag van ingebruikneming geldt  als datum van oplevering.  

d. Eventuele restpunten en voorbehouden zijdens de opdrachtgever dienen specifiek en  schriftelijk aan Hoex Systems kenbaar te worden gemaakt op de dag van oplevering,  bij gebreke waarvan het werk als onvoorwaardelijk door de opdrachtgever aanvaard  wordt beschouwd. Opdrachtgever wordt geacht het werk (in ieder geval) op de dag  van oplevering grondig te controleren, zulks ter voorkoming van ieder misverstand;  klachten achteraf na deze datum zullen – behoudens voor zover het verborgen  gebreken betreft – niet worden aanvaard. 

9. Prijzen 

a. De door Hoex Systems opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de  aanbieding/offerte danwel totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen en  prijsfactoren, met inbegrip van loonsommen, berekend op basis van de bij Hoex  Systems geldende normale arbeidstijden.  

b. Hoex Systems is gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen wanneer één of  meer van de volgende omstandigheden zich na aanbieding of totstandkoming van de  overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, van diensten die voor  de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van belastingen, invoerrechten,  heffingen of andere lasten van overheidswege, stijging van verzend- en  transportkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, andere met  arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, of in het algemeen omstandigheden die met  een en ander vergelijkbaar zijn.  

c. Hoex Systems is tevens gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen indien de  opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen aanbieding/offerte  danwel overeenkomst aanbrengt. Hoex Systems zal binnen de grenzen van het  redelijke aan deze wijzigingen meewerken indien de inhoud van de door haar te  verrichten prestatie niet, althans niet wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijk  overeengekomen prestatie.  

d. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren  waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is danwel door factoren welke ingevolge  het bepaalde in de overeenkomst en in de onderhavige voorwaarden niet voor risico  van Hoex Systems komen, heeft Hoex Systems het recht om de daaruit  voortvloeiende schade en (stagnatie)kosten aan de opdrachtgever in rekening te  brengen. De stagnatiekosten per kalenderdag worden gefixeerd op een  tijdsevenredige verdeling van 20% van de aanneemsom over het aantal  kalenderdagen van de bouwtijd, behoudens de aanspraak van Hoex Systems op  eventueel werkelijke hogere schade. Indien de verstoring van het proces beperkt blijft  tot efficiencyverliezen worden deze naar redelijkheid bepaald aan de hand van een  percentage van de stagnatiekosten per dag. Facturering vindt plaats overeenkomstig  het bepaalde voor de facturering van meer-/minderwerk in artikel 6 sub e.  

10. Retourzendingen 

a. Tenzij anders is overeengekomen, worden aan de opdrachtgever geleverde goederen  niet teruggenomen. Indien retourzending wel wordt overeengekomen, komen de  kosten daarvan geheel voor rekening van de opdrachtgever. Hoex Systems is  gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever ter beschikking  te houden c.q. te doen houden door derden danwel – geheel naar eigen bevind van  zaken – deze te (doen) vernietigen. In zodanig geval is Hoex Systems niet  aansprakelijk. Hoex Systems zal niettemin de opdrachtgever tijdig tevoren hiervoor  waarschuwen.  

11. Facturering en betaling 

a. Facturering door Hoex Systems geschiedt op basis van de termijnregeling volgens de  overeenkomst. Indien geen termijnregeling is overeengekomen, zal Hoex Systems éénmaal per week factureren naar rato van de vordering der werkzaamheden.  Facturering van meer-/minderwerk, van stagnatiekosten en van hetgeen overigens  aan Hoex Systems toekomt, geschiedt overeenkomstig het bepaalde hierboven in  artikel 6 sub e.  

b. Na de oplevering zal Hoex Systems zo spoedig mogelijk haar eindafrekening opstellen  en betreffende factuur aan de opdrachtgever toezenden.  

c. Betaling van facturen dient te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum zonder  enige korting of verrekening. Een betaling geldt als ontvangen zodra het bedrag is  bijgeschreven op één van de bankrekeningen van Hoex Systems. Bij gebreke van  tijdige betaling raakt de opdrachtgever in verzuim zonder dat daarvoor een  afzonderlijke ingebrekestelling noodzakelijk is. De opdrachtgever is vanaf die datum  een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand over het nog  openstaande bedrag van de factuur c.q. facturen.  

d. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor  rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen  tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, zulks met een  minimum van € 150,00 te vermeerderen met de BTW.  

e. Indien de opdrachtgever met de betaling van enige factuur in verzuim is, heeft Hoex  Systems tevens het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende  overeenkomsten op te schorten, totdat die betaling is geschied.  

f. Hoex Systems heeft te allen tijde het recht om van de opdrachtgever een  genoegzame zekerheidsstelling te verlangen. Mocht de opdrachtgever niet binnen de  door Hoex Systems gestelde termijn overgaan tot het daadwerkelijk stellen van de  verlangde zekerheid, dan is Hoex Systems bevoegd om hetzij de uitvoering van de  werkzaamheden te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen. De  aan de schorsing verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.  Indien de opdrachtgever de gevraagde zekerheid stelt, laat dit onverlet zijn  verplichting om de facturen van Hoex Systems overeenkomstig het bepaalde in de  overeenkomst en in deze algemene voorwaarden tijdig te voldoen.  

12. Opschorting en ontbinding 

a. Hoex Systems is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de  overeenkomst te ontbinden indien  

  • de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig  nakomt;  
  • na het sluiten van de overeenkomst aan Hoex Systems ter kennis gekomen  omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn  verplichtingen niet na zal komen;  0
  • indien de opdrachtgever de bedrijfsuitoefening staakt danwel de zeggenschap  daarover aan een ander overdraagt, tenzij de opdrachtgever schriftelijk met  bewijsstukken aannemelijk maakt dat de uitvoering van deze overeenkomst  geen nadeel daarvan ondervindt;  
  • de opdrachtgever niet de door Hoex Systems verlangde zekerheid stelt; 
  • het faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever is/wordt  aangevraagd; 
  • indien aan de zijde van Hoex Systems sprake is van overmacht als omschreven  in deze algemene voorwaarden artikel 13.  

b. Hoex Systems is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien er zich  omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat van haar onmogelijk danwel  naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet (langer) kan worden gevergd dat  zij de overeenkomst nakomt.  

c. De opschorting of ontbinding vindt plaats door schriftelijke mededeling daarvan door  Hoex Systems aan de opdrachtgever.  

d. Hoex Systems behoudt in het geval van opschorting of ontbinding van de  overeenkomst steeds het recht om op vergoeding door opdrachtgever van alle reeds  ontstane alsmede nog komende schade alsmede betaling van alle facturen en van  hetgeen zij overigens krachtens deze overeenkomst te vorderen heeft.  

13. Overmacht  

a. Waar in onderhavige algemene voorwaarden naar het begrip ‘overmacht’ wordt  verwezen, wordt hieronder – naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie  wordt begrepen – tevens verstaan elke omstandigheid buiten de wil of toedoen van  Hoex Systems die van dien aard is dat gehele of gedeeltelijke nakoming van de  overeenkomst onder overigens gelijkblijvende condities redelijkerwijs niet van Hoex  Systems kan worden verlangd.  

b. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: omstandigheden welke redelijkerwijs  de nakoming van de overeenkomst – tijdelijk danwel definitief – onmogelijk maken  zoals: een vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, transportmoeilijkheden,  slechte weersomstandigheden, mechanische en andere buiten Hoex Systems’ schuld  om optredende storingen in haar bedrijf, brand, werkstaking, molest, oproer,  atoomkernreacties en oorlog.  

14. Annulering 

a. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert heeft  Hoex Systems recht op alle tot dat moment verrichte werkzaamheden en gedane  leveringen, vermeerderd met alle kosten van reeds gedane inkoop alsmede  vermeerderd met 25% van het nog resterende deel van de aanneemsom voor zover  dit gedeelte nog niet is geproduceerd (hetzij door Hoex Systems zelf, hetzij door  onderaannemers c.q. leveranciers geleverd).  

b. Tevens dient de opdrachtgever aan Hoex Systems te vergoeden alle verdere schade  en kosten die Hoex Systems in het kader van de voortijdige beëindiging van de  opdracht heeft moeten maken of nog dient te maken.  

15. Reclame en garantie 

a. Reclames geven geen recht tot opschorting van betaling.  

b. Hoex Systems is niet aansprakelijk voor aantasting van gebouwen van opdrachtgever  danwel aantasting van materialen en/of andere goederen van opdrachtgever als  gevolg van door Hoex Systems aangebrachte apparatuur, voorzieningen, installaties  en de inwerking daarvan danwel andere door de werkzaamheden en leveringen van  Hoex Systems veroorzaakte schade. 

c. Na de dag van oplevering is Hoex Systems niet meer aansprakelijk voor het werk  behoudens voor zover zich daarin een verborgen gebrek voordoet. Daarvan is sprake  indien het werk of enig onderdeel daarvan qua uitvoering door schuld van Hoex  Systems, van haar leverancier of onderaannemer, een gebrek bevat dat door de  opdrachtgever redelijkerwijs tijdens de uitvoering van het werk danwel bij de  grondige controle bij de oplevering, niet eerder onderkend had kunnen worden en  aan Hoex Systems van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling  is gedaan.  

d. In geval Hoex Systems krachtens het sub c bepaalde aansprakelijk is, is Hoex Systems  verplicht om de gebreken waarvoor Hoex Systems aansprakelijk is te herstellen of de  schade te beperken of op te heffen. In geval de kosten van herstel in geen verhouding  staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding,  komt de opdrachtgever niet het recht toe om herstel te vorderen maar heeft Hoex  Systems het recht om een redelijke schadevergoeding te betalen.  

e. Behoudens de verplichting tot herstel als omschreven sub d rusten op Hoex Systems  geen verdere verplichtingen, met name niet tot het vergoeden van gevolgschade,  bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of  verlies van goederen.  

f. Voor zover in afwijking van vorenstaande in rechte niettemin een verdergaande  aansprakelijkheid van Hoex Systems wordt vastgesteld, zal deze aansprakelijkheid  nimmer verder reiken dan tot een bedrag ter grootte van 25% van de tussen Hoex  Systems en opdrachtgever overeengekomen aanneemsom.  

g. Elke aansprakelijkheid van Hoex Systems uit hoofde van de overeenkomst vervalt en  de rechtsvordering uit hoofde van aanspraken van de opdrachtgever jegens Hoex  Systems is niet ontvankelijk na een verloop van zes maanden vanaf het tijdstip waarop  het werk als opgeleverd wordt beschouwd danwel de overeenkomst door ontbinding  of annulering danwel op welke andere wijze ook is beëindigd.  

16. Risico-overgang 

a. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen in het kader van de uitvoering van  de opdracht door Hoex Systems ter plaatse van het werk zijn aangevoerd, draagt de  opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard  dan ook, die kunnen voorkomen aan deze materialen, onderdelen of gereedschappen,  zoals ontvreemding, brand, waterschade, molest of beschadiging; onverminderd de  bevoegdheid van de opdrachtgever om aan te tonen dat de schade is veroorzaakt  door Hoex Systems.  

b. Niettemin blijven op het werk aangevoerde onderdelen en materialen, voor zover  deze niet zijn verwerkt, eigendom van Hoex Systems zolang de opdrachtgever niet  volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Hoex Systems heeft voldaan. Hoex  Systems heeft tevens in zodanig geval het recht om reeds geleverde en in het werk  aangebrachte onderdelen en materialen alsnog daaruit te verwijderen en tot zich te  nemen.  

17. Geschillenregeling  

a. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.  

b. Alle geschillen worden voorgelegd aan en beslecht door arbitrage overeenkomstig de  statuten en verdere regelen van de Raad van Arbitrage voor de Bouw zoals deze  gelden op de datum van het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtgever.  

c. In afwijking van het gestelde sub b heeft Hoex Systems het recht om, naar eigen  afweging, eventuele vorderingen jegens en geschillen met de opdrachtgever voor te  leggen aan de burgerlijke rechter. In zodanig geval is bij uitsluiting bevoegd om van  het geschil kennis te nemen: de rechter van de vestigingsplaats van Hoex Systems,  tenzij Hoex Systems besluit dat het geschil kan worden voorgelegd aan de rechter  welke volgens de wettelijke competentieregeling bevoegd is. 

Offerte aanvragen

Ontvang een vrijblijvende prijsopgave